Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu spolku Artmap z. s.

 

 

OBSAH

 1. Základní ustanovení
 2. Informace o zboží a cenách
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Zákaznický účet
 5. Platební podmínky a dodání zboží
 6. Dodací podmínky
 7. Ukončení smlouvy
 8. Práva z vadného plnění – Reklamace předmětu koupě
 9. Doručování
 10. Osobní údaje
 11. Mimosoudní řešení sporů
 12. Závěrečná ustanovení

  

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky spolku Artmap z. s., IČ: 22906339, DIČ: CZ22906339, se sídlem: Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou L 22421 (dále jen "prodávající"), upravují práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese knihy.artmap.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je především hmožný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěné knihy, časopisy, autorské grafiky)
 2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží v článku Doprava a platba.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním závazné objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 4. Kupující odesláním objednávky akceptuje cenu za zboží, náklady spojené s dodáním zboží a všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 5. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud:
  – jsou údaje v objednávce evidentně vadné
  – objednávku provedl kupující, který opakovaně nepřevzal zboží či je u něj vedena pohledávka
  – si kupující nevyzvedl objednávku ve lhůtě (10 pracovních dní)
  – se zboží již nevyrábí
  – se výrazně navýšila cena dodavatelem příslušného zboží

  V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail knihkupectvi@artmap.cz.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.
 11. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 12. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovou změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
 13. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Kupující se může seznámit s podrobnými informacemi o možnostech platby a dopravy na webové stránce knihy.artmap.cz v článcích nazvaných “Doprava a platba”.
 2. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby:
  – bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č:  2801199944/2010, vedený u Fio Banky,
  – bezhotovostně platební kartou,
  – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet Pay a PayPal,
  – dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  – v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VI.

Dodací podmínky

 

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  – na adresu určenou kupujícím v objednávce
  – prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  – osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 3. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.
 4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Prodávající zabalí předmět koupě pro přepravu podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. Pokud se vyskytnou problémy s doručením zásilky nebo pokud nebyla zásilka doručena kupujícímu vůbec, kupující může kontaktovat zákaznickou linku na telefonu +420 773 679 612 nebo e-mailem na adrese knihkupectvi@artmap.cz
 9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 10. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Ukončení smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 3. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
  a. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
  b. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj. v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  c. Případně smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
  – o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  – dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  – dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal,
  – dodávce novin, periodik nebo časopisů
  – v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 5. Kupující – spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Kupující může využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který nalezne na www.knihy.artmap.cz. Nebo odstoupení od kupní smlouvy zašle na e-mail knihkupectvi@artmap.cz nebo ArtMap z. s., Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1. V případě využití vzorového formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě kupujícímu jeho přijetí.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to buď osobně nebo zaslat na adresu Artmap z. s., Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 7. Vrácené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal na určený bankovní účet, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího.
 9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 13. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

 

VIII.

Práva z vadného plnění – Reklamace předmětu koupě

 1. Podrobné informace o postupu při reklamaci nalezne kupující na webových stránkách v článku Reklamace a vrácení zboží.
 2. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 3. Reklamovat předmět koupě může kupující
  – vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je pouze pro registrované zákazníky
  – zasláním reklamace na e-mail: knihkupectvi@artmap.cz. E-mail musí obsahovat číslo objednávky,  zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.
  – telefonicky: +420 773 679 612
  – poštou – zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu: Knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1
 4. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 6. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 7. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  – výměnu za nové zboží,
  – přiměřenou slevu z kupní ceny,
  – odstoupení od smlouvy.
 8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  – pokud má zboží podstatnou vadu,
  – pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  – při větším počtu vad zboží.
 9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 16. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu knihkupectví@artmap.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X.

Osobní údaje

 1. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jména a příjmení, adresa bydliště, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky a vymáhání práv z kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonným práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Ostatní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
 4. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 5. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde.

 

 

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.
 11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.